Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Južný Gemer: zhrnutie

Nízkouhlíková stratégia preukázala vysokú energetickú náročnosť budov na území VSP Južný Gemer, emisne nevhodnú štruktúru regionálnej dopravy, rezervy v sústavách verejného osvetlenia, vysokú závislosť od dovozu palív a energie a nedostatočnú úroveň využívania miestnych obnoviteľných energetických zdrojov.

Najzaujímavejšie zistenia sú tieto:

 • Komplexnou obnovou budov je možné ušetriť až 72 % celkovej energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využili aj obnoviteľné zdroje, úspora by boli ešte vyššia a energetická prevádzka budov by bola viac ako 5-krát lacnejšia ako dnes.
 • Takmer 90 % celkovej potreby energie v budovách tvoria rodinné domy (iba 2,3 % administratívne budovy, 1,9 % školské budovy, 2,7 % zdravotnícke zariadenia a 4,3 % bytovky). Aj preto pri snahe znížiť celkovú energetickú náročnosť budov v regióne bude treba v budúcnosti klásť veľký dôraz práve na obnovu rodinných domov.
 • Situácia v doprave na území VSP Južný Gemer pripomína začarovaný kruh: zanedbávaná a užívateľsky neatraktívna verejná doprava núti značnú časť ľudí používať autá. Tým rastie tlak na investície do výstavby a rekonštrukcie cestnej infraštruktúry na úkor verejnej dopravy, čo súčasne znižuje rentabilitu verejnej dopravy. Za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v regióne o 43 % (z 1 218 na 1 746), pričom tento rast sa stupňoval s výkonom motora. Razantné znižovanie emisií si však vyžaduje presný opak – trvalý pokles intenzity osobnej automobilovej dopravy a rast využívania verejnej dopravy.
 • 14 % užívateľov osobných áut vyjadrilo ochotu prejsť z individuálnej na verejnú dopravu. Ak by k tomu došlo, a navyše štvrtina domácností by začala zdieľať autá, ušetrilo by sa v regióne každý rok takmer 226 tisíc litrov benzínu a 136 tisíc litrov nafty.
 • Potenciál úspor má aj verejná doprava. Ak by vodiči jazdili úsporne a všetky súčasné dieselové autobusy by sa vymenili za elektrobusy s úspornými technológiami, ušetrilo by sa vyše 87 tisíc litrov nafty, pričom by vznikla nová spotreba asi 12 tisíc MWh elektriny ročne).
 • Ak by sa v sústavách verejného osvetlenia v obciach VSP Južný Gemer vymenili existujúce svetelné zdroje s vysokou energetickou spotrebou za zdroje LED (pri zachovaní ich počtu a regulácie) ušetrilo by sa ročne 30,5 MWh (33 %) súčasnej vypočítanej potreby elektriny. Pri uplatnení regulácie výkonu všetkých sústav by sa úspora ešte výrazne zvýšila.
 • Celkový udržateľný potenciál slnka a tepelných čerpadiel v budovách a biomasy na území VSP Južný Gemer sa pohybuje na úrovni 45 – 48 tisíc MWh ročne. To prevyšuje celkovú ročnú optimalizovanú energetickú potrebu budov (31 tisíc MWh, scenár 1) a verejného osvetlenia v celom regióne (63 MWh).
 • Najväčší využiteľný energetický potenciál z obnoviteľných zdrojov predstavuje solárna energia. Strešnými termickými systémami by sa dala pripraviť polovica teplej vody potrebnej v budovách a zvyšné časti vhodne orientovaných striech by sa mohli využiť na ročnú produkciu takmer 28 tisíc MWh elektriny pomocou fotovoltických systémov. Perspektívne je treba počítať aj s ďalšími plochami na výstavbu fotovoltických elektrární (nevyužívané areály, zanedbané alebo znehodnotené pozemky, prestrešenia parkovísk, autobusových staníc a zastávok a podobne). Aby príjem z nich neodtekal z regiónov preč, je dôležité, aby takéto projekty začali pripravovať samosprávy a miestne komunity.
 • V 75 % komplexne obnovených budov je možné využiť na ich vykurovanie a prípravu teplej vody tepelné čerpadlá. Potreba elektriny v bezuhlíkovom scenári tak predstavuje približne 13,5 – 14,3 tisíc MWh ročne.
 • Využívanie biomasy na energetické účely je často problematické z hľadiska ochrany životného prostredia a musí byť podriadené prísnym environmentálnym kritériám. Celkový udržateľný energetický potenciál dendromasy z lesov predstavuje iba 1 039 MWh/rok, ale z bielych plôch až 6 302 MWh/rok. Udržateľný energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy na území VSP Južný Gemer je dokonca takmer 16 tisíc MWh/rok.
 • Berúc do úvahy orientačné údaje o veternosti v regióne sa s využívaním veternej energie v tomto území zatiaľ neuvažuje.
 • Každý rok v dôsledku vysokej energetickej náročnosti najmä budov a dopravy a vysokej miery energetickej závislosti odteká z regionálnej ekonomiky VSP Južný Gemer spolu asi 6,8 mil. eur (t.j. takmer tisíc eur na každého obyvateľa).


Stručne o území Južného Gemera
Ročný únik peňazí z územia VSP Južný Gemer cez energetiku
Možnosti dosiahnutia energetickej sebestačnosti 


Zhrnutie analytickej časti:

Budovy
Doprava
Verejné osvetlenie
Potenciál obnoviteľných zdrojov
Emisie


Zhrnutie strategickej časti:

Celková stratégia
Budovanie kapacít
Projektové zámery