Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Jednotky a prevody

 

Jednotky energie a práce
Jednotky výkonu
Jednotky teploty
Objemové jednotky v lesníctve
Násobky a diely

Komplexnejšie prehľady jednotiek z rôznych oblastí, ich definícií a prevodové kalkulačky nájdete na napríklad stránkach jednotky.cz alebo PrevodyJednotiek.sk.

Jednotky energie a práce

Energia (W alebo E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave. Je to miera všetkých foriem pohybu hmoty. Energia sa premieňa na prácu a naopak.

Práca je fyzikálna veličina, ktorá predstavuje účinok silového pôsobenia na hmotný bod (hmotné teleso), pri ktorom sa hmotný bod (teleso) premiestňuje. Je to dráhový účinok sily.

Jednotka Skratka Definícia Prevody
joule J Joule je jednotka práce alebo energie. Je odvodenou jednotkou sústavy Si. Jeden joule je práca vykonaná silou veľkosti jedného newtona pôsobiaca po dráhe jedného metra.

1 J ≈ 0,0002777778 Wh

1 MJ ≈ 0,2777778 kWh

1 kJ ≈ 238,8 cal

1 kJ ≈ 0,9485 Btu

kalória cal Kalória je jednotka energie, nepatrí do sústavy Si. Jedna kalória sa rovné energii potrebnej k ohriatiu jedného gramu vody zo 14,5 °C na 15,5 °C.

1 cal ≈ 4,187 J

1 kcal ≈ 4,187 kJ

1 kcal ≈ 1,163 Wh

1 kcal ≈ 3,9685 Btu

watthodina Wh Watthodina je jednotka energie, nepatrí do sústavy Si. Watthodina je súčin výkonu vo wattoch a času v hodinách.

1 Wh ≈ 3600 J

1 kWh ≈ 3,6 MJ

1 kWh ≈ 859,8 kcal

1 kWh ≈ 3412,14 Btu

British Thermal Unit Btu Britská termálna jednotka je jednotka energie, nepatrí do sústavy Si. Vyjadruje množstvo tepla potrebného k zahriatiu jednej libry vody z teploty 58,5 °F na 59,5 °F pri tlaku na úrovni mora.

1 Btu ≈ 1 055 J

1 Btu ≈ 0,293 Wh

1 Btu ≈ 0,252 kcal

Tonne of oil equivalent toe Tona ropného ekvivalentu je jednotka energie, nepatrí do sústavy Si. Vyjadruje množstvo energie získanej spálením jednej tony ropy. Ekvivalent energie obsiahnutej v 1270 m3 zemného plynu alebo 1,4 ton uhlia.

1 toe ≈ 41,87 GJ

1 toe ≈ 11,63 MWh

1 toe ≈ 39,68 MBtu

 

Jednotky výkonu

Výkon P je práca vykonaná (spotrebovaná) za jednotku času. Táto veličina vyjadruje rýchlosť, s akou sa vykonáva práca. Napríklad dva stroje, ktoré urobia rovnakú prácu, ale každému to trvá í­ný čas, majú rôzny výkon.

Jednotka Skratka Definícia Prevody
watt W Watt je jednotka výkonu. Je odvodenou jednotkou sústavy Si. Watt označuje výkon, ktorý zodpovedá vykonanej práci za časový úsek. 1 W sa rovná práci o veľkosti 1J vykonanej za čas 1 s.

1 W ≈ 0,013 mp

1 kW = 0,134 hp

manpower mp  Jednotka výkonu zodpovedajúca tempu práce človeka, t. j. približne 75 wattom.

1 mp ≈ 75 W

1 mp ≈ 0,101 hp

konská sila hp Zastaraná jednotka výkonu (z angl. horsepower – hp). Nie je jednotkou sústavy Si.

1 hp = 745,7 W

1 hp ≈ 9,943 mp

 

Jednotky teploty

Teplota T je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častí­c. Podľa nultého termodynamického zákona je teplota veličina, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.

Jednotka Skratka Definícia Prevody
kelvín K Kelvin je jednotka teploty a patrí medzi základné jednotky sústavy Si. Stupnica Kelvína je daná dvomi referenčnými bodmi. Teplota absolútnej nuly zodpovedá 0 kelvínom a trojný bod vody 273,16 kelvínom. Teplota 0 kelvínov zodpovedá -273,15 stupňom Celzia a teplota 273,16 zodpovedá 0,01 stupňom Celzia.

1 K = -272,15 °C

1 K = -457,87 °F

stupeň Celzia °C Stupeň Celzia je jednotka teploty. Je to odvodená jednotka sústavy Si. Celziová stupnica je definovaná pomocou trojného bodu vody, ktorý má hodnotu 0,01 stupňa Celzia. Jeden diel Celziovej stupnice sa rovná jednému kelvínu.

0 °C= 273,15 K

100 °C= 373,15 K

0 °C= 32 °F

100 °C= 212 °F

stupeň Fahrenheita °F Stupeň Fahrenheita je jednotka teploty. Absolútna hodnota jedného stupňa Fahrenheita zodpovedá 5/9 stupňov Celzia alebo 5/9 kelvína.

0 °F= 255,37 K

100 °F= 310,93 K

 

Objemové jednotky v lesníctve

Pre objemové značenie dreva a drevnej hmoty sa v praxi často používajú rôzne termíny. Často používaný výraz “kubík" väčšinou znamená priestorový meter. Vzájomné vzťahy medzi používanými objemovými jednotkami vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Jednotka Skratka Definícia Prevody
plnometer plm  Kocka s hranou 1 m vyplnená drevom bez medzier, 1 m3 skutočnej drevnej hmoty ("bez dier") 1 plm = 1 m3
priestorový meter = m3 p. o. (priestorového
objemu)
prm Kocka s hranou 1 m vyplnená čiastočne drevom s medzerami, čiže 1 m3 zloženého dreva štiepaného alebo neštiepaného ("s dierami"), napr. drevo v lese zložené do "metrov" 1 prm ≈ 0,6 až 0,7 plm
priestorový meter sypaný prms 1 m3 voľne uloženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drveného dreva 1 prms ≈ 0,4 plm

 

Násobky a diely

Predpona Symbol Metrická predpona Jednotka   Číslo Názov
exa E 1018 1E+18 1 000 000 000 000 000 000 trilión
peta P 1015 1E+15 1 000 000 000 000 000 biliarda
tera T 1012 1E+12 1 000 000 000 000 bilión
giga G 109 1E+9 1 000 000 000 miliarda
mega M 106 1E+6 1 000 000 milión
kilo k 103 1E+3 1 000 tisíc
hekto h 102 1E+2 100 sto
deka da 101 1E+1 10 desať
    100 1E+0 1 jeden
deci d 10-1 1E-1 0,1 desatina
centi c 10-2 1E-2 0,01 stotina
mili m 10-3 1E-3 0,001 tisícina
mikro µ 10-6 1E-6 0,000 001 milióntina
nano n 10-9 1E-9 0,000 000 001 miliardtina
piko p 10-12 1E-12 0,000 000 000 001 bilióntina