Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Terminológia

 

Energetická efektívnosť
Energetická hospodárnosť budov
Vykurovanie budov
Technológie, procesy, systémy
Subjekty/objekty

 

Energetická efektívnosť

Termín

Definícia

Energetická efektívnosť

Proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien správania koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Energetická náročnosť

Spotreba energie na vyrobenú jednotku pre danú technológiu alebo spotreba energie na poskytnutú službu.

Energetická účinnosť

Pomer medzi súčtom energetických výstupov z procesu a súčtom energetických vstupov do procesu.

Energia

Všetky formy energetických produktov (palivá, teplo, obnoviteľná energia, elektrina alebo iná forma energie).

Energetický audit

Systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Garantovaná energetická služba

Energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.

Chlad

Forma tepla použitá na znižovanie teploty vnútorného prostredia alebo na znižovanie teploty vo výrobných alebo technologických procesoch.

Konečná energetická spotreba

Spotreba energie v priemysle, doprave, poľnohospodárstve, domácnostiach, obchode a službách bez spotreby energetického sektora3)

Opatrenie na zlepšenie
energetickej efektívnosti

Činnosť, ktorej výsledkom je overiteľné a merateľné alebo odhadnuteľné zlepšenie energetickej efektívnosti.

Podporná energetická služba

Energetická služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom podpornej energetickej služby a prijímateľom podpornej energetickej služby, predmetom ktorej je poradenská a informačná činnosť, vzdelávanie, optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy, energetický manažment pre prijímateľa podpornej energetickej služby okrem zavedeného systému energetického manažérstva, alebo rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo pre správcu.

Primárna energetická spotreba

Hrubá spotreba2) bez neenergetického použitia3)

Referenčná spotreba energie

Spotreba energie určená dodávateľom energie ako priemerná spotreba energie štatisticky významného podielu jeho koncových odberateľov za tri predchádzajúce roky s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo v rovnakej tarifnej skupine alebo priemerná spotreba energie pre koncových odberateľov s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo v rovnakej tarifnej skupine zverejňovaná Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo organizáciou určenou ministerstvom.

Teplo

Energia použitá na vykurovanie, na chladenie, na prípravu teplej vody alebo na úpravu teploty vo výrobných alebo technologických procesoch.

Úspora energie

Rozdiel spotreby energie pred vykonaním opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a spotreby energie po vykonaní opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, určený meraním, odhadom, predpokladom alebo prieskumom pri zohľadnení normalizovaných vonkajších podmienok, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie.

Zlepšenie energetickej efektívnosti

Zvýšenie energetickej účinnosti alebo zníženie energetickej náročnosti v dôsledku technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien alebo zmien správania konečných spotrebiteľov.

Energy Performance Contracting (EPC)

Forma „tvorivého financovania" s cieľom vytvoriť kapitál (znížením prevádzkových nákladov) na financovanie opatrení na zníženie spotreby energie. Na základe zmluvy typu EPC externá organizácia (ESCO) realizuje projekt na zvýšenie energetickej účinnosti alebo projekt na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a využíva príjmy z úspor prevádzkových nákladov klienta alebo z príjmov energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na zaplatenie projektových nákladov, vrátane investičných nákladov. V podstate, pokiaľ projekt neprináša klientovi takú úsporu energie, ako sa očakávalo, ESCO nedostane za projekt zaplatené.
Tento model financovania je založený na prevode technických rizík z klienta na ESCO na základe garancie prevádzkových podmienok. V rámci EPC odmena ESCO vychádza z dosiahnutej výkonnosti; miera plnenia je úroveň dosiahnutých úspor energie alebo energetických služieb. EPC je nástroj na sprístupnenie kvalitnej infraštruktúry pre subjekty, ktoré nemajú vlastné kapacity, technické zručnosti, pracovnú silu alebo čas na riadenie projektu, finančný kapitál, zvládnutie rizík alebo informačné technológie. Bonitní, ale finančne slabí zákazníci sú vhodnými potenciálnymi klientmi pre model EPC.

Jevonsov paradox Tento termín označuje situáciu, keď zvyšovaním účinnosti spotrebičov a technologických procesov (ktorých pôvodným cieľom bolo zníženie ich energetickej náročnosti) v konečnom dôsledku vzrastie absolútna spotreba energie. Rast efektivity (t.j. zníženie prevádzkových strát spotrebičov - a automaticky aj zníženie ich prevádzkových nákladov) vyvoláva rast dopytu a teda paradoxne obyčajne vedie aj k rastu celkovej energetickej spotreby.

 

Energetická hospodárnosť budov

Termín Definícia
Energetická certifikácia Zatrieďovanie budov do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.

Energetická hospodárnosť budovy

Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie. Určuje sa výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.
Energetická trieda budov Členenie budov v každej kategórii podľa hodnoty globálneho ukazovateľa (triedy A až G).
Globálny ukazovateľ minimálnej
energetickej hospodárnosti budovy
( „globálny ukazovateľ“)
Primárna energia,4) ktorá sa určí z množstva dodanej energie5) do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie podľa prílohy č. 2 Vyhlášky č. 364/2012 Z.z.
Kategórie budov Členenie budov na kategórie:
a) rodinné domy,
b) bytové domy,
c) administratívne budovy,
d) budovy škôl a školských zariadení,
e) budovy nemocníc,
f) budovy hotelov a reštaurácií,
g) športové haly a iné budovy určené na šport,
h) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
i) ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.
Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť nových budov
postavených po 31. decembri 2015
Horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ (významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné).

 

Vykurovanie budov

Termín Definícia

Faktor tvaru budovy

Veľmi dôležitý parameter každej budovy z pohľadu jej energetickej náročnosti. Udáva podiel súčtu ochladzovaných plôch budovy k obostavanému objemu jej vykurovaných častí. Čím je budova členitejšia, tým je jej faktor tvaru vyšší a tým je aj energeticky náročnejšia. Vyjadruje sa jednotkou 1/m.

Hĺbková obnova budovy

Uskutočnenie významnej obnovy budovy42) a významnej obnovy technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zaradenie budovy do minimálnej energetickej triedy požadovanej podľa osobitného predpisu,43) pri ktorej sa zohľadní životný cyklus jednotlivých prvkov budovy a ktorá sa uskutoční jednorazovo alebo postupne v súlade s projektovou dokumentáciou.44)

Merná potreba tepla na vykurovanie (Q)

Množstvo tepla na vykurovanie budovy v normalizovaných podmienkach. Je porovnávacou hodnotou na hodnotenie budov. Udáva sa v jednotkách kWh/m3.rok alebo kWh/m2.rok.

Potreba tepla na vykurovanie (Q)

Teplo, ktoré treba dodať do vykurovaného priestoru, aby sa dodržala požadovaná vnútorná teplota vykurovaného priestoru (nezohľadňuje účinnosť vykurovania). Je daná technickými parametrami budovy, klimatickými pomermi exteriéru a účelom a charakterom budovy a vykurovaných priestorov. Udáva sa v jednotkách MJ alebo kWh (alebo ich násobkoch).

Potreba energie na vykurovanie (Q

Energia, ktorú treba dodať vykurovacej sústave, aby bolo možné splniť potrebu tepla na vykurovanie. Je daná potrebou tepla na vykurovanie a celkovou účinnosťou vykurovacieho systému. Udáva sa v jednotkách MJ alebo kWh (alebo ich násobkoch).

Súčiniteľ prechodu tepla (U)

Rozdiel spotreby energie pred vykonaním opatrenia na zlepšenie Udáva celkovú výmenu tepla medzi prostrediami oddelenými od seba danou konštrukciou s tepelným odporom R – v prípade obalových konštrukcií budovy vyjadruje teda ich tepelnoizolačné vlastnosti. Čím lepšie sú tepelnoizolačné vlastnosti materiálov, z ktorých je zložená konštrukcia, tým nižšia je hodnota jej súčiniteľa prechodu tepla. Udáva sa v jednotkách W/m2.K.

Účinnosť vykurovania (η)

Podiel potreby tepla na vykurovanie a potreby energie na vykurovanie. Skladá sa z účinnosti zdroja tepla, účinnosti rozvodu tepla a účinnosti obsluhy (regulácie). Je to bezrozmerné číslo, udáva sa v percentách alebo podieloch v intervale (0-1).
Významná obnova technického
zariadenia budovy
Obnova technického systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie,45) ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy.

 

Technológie, procesy, systémy

Termín Definícia
Klimatizačný systém Kombinácia všetkých zložiek potrebných na zabezpečenie formy úpravy vzduchu, v ktorej sa kontroluje alebo znižuje teplota, prípadne v kombinácii s kontrolou vetrania, vlhkosti a čistoty vzduchu.
Kotol Kombinácia kotla a horáka určená na prenos tepla uvoľneného z horenia do vody.
Tepelné čerpadlo Prístroj alebo zariadenie, ktoré odoberá teplo za nízkej teploty zo vzduchu, z vody alebo z pôdy a dodáva teplo do budovy.

Účinné vykurovanie a chladenie

Spôsob vykurovania a chladenia, ktorým sa v porovnaní s vykurovaním štandardným kotlom podľa osobitného predpisu26) a chladením chladiacim systémom spĺňajúcim minimálne požiadavky na ekodizajn podľa osobitného predpisu27) nákladovo efektívnym spôsobom merateľne zvýši energetická účinnosť dodávky energie do systému, pričom sa zohľadňuje energia potrebná na ťažbu, premenu, dopravu a distribúciu dodanej energie.

Účinné individuálne vykurovanie
a chladenie

Spôsob individuálneho vykurovania a chladenia, ktorým sa v porovnaní s účinným centralizovaným zásobovaním teplom merateľne zníži vstup primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov energie, potrebný na dodanie jednej jednotky energie dodanej v rámci príslušného vymedzenia systému alebo ktorý vyžaduje rovnaký vstup primárnej energie na dodanie jednej jednotky energie z neobnoviteľných zdrojov energie, avšak s nižšími nákladmi na ťažbu, premenu, dopravu a distribúciu energie.

Vysokoúčinná kombinovaná výroba
elektriny a tepla

Kombinovaná výroba elektriny a tepla:
  1. veľmi malých výkonov (s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia pod 50 kW),
  2. malých výkonov (s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW do 1 MW), pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie,
  3. veľkých výkonov (s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane), pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %.
Zdroj s kombinovanou výrobou
elektriny a tepla
Simultánna premena primárnych palív na mechanickú, elektrickú alebo tepelnú energiu pri splnení určených kritérií energetickej účinnosti.

 

Subjekty/objekty

Termín Definícia
Distribútor energie Prevádzkovateľ distribučnej sústavy,8) prevádzkovateľ distribučnej siete9) alebo držiteľ povolenia na rozvod tepla.10)
Dodávateľ energie Dodávateľ elektriny,11) ktorý dodáva elektrinu koncovému odberateľovi elektriny,12) dodávateľ plynu,13) ktorý dodáva plyn koncovému odberateľovi plynu,14) alebo dodávateľ tepla,15) ktorý dodáva teplo koncovému odberateľovi tepla16) alebo ktorý dodáva teplo v teplej vode koncovému odberateľovi tepla.
Koncový odberateľ Koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu alebo koncový odberateľ tepla.
Konečný spotrebiteľ Koncový odberateľ tepla alebo koncový odberateľ elektriny, ktorý využíva dodanú energiu výlučne na vlastnú spotrebu a nepredáva ďalej akúkoľvek časť tejto energie v akejkoľvek forme, alebo koncový odberateľ plynu, ktorý využíva dodanú energiu výlučne na vlastnú spotrebu a nepredáva ďalej akúkoľvek časť tejto energie v akejkoľvek forme.
Poskytovateľ energetickej služby Poskytovateľ podpornej energetickej služby alebo poskytovateľ garantovanej energetickej služby.
Verejná budova Budova vo vlastníctve alebo v správe5) verejného subjektu.
Veľký podnik Podnikateľ, ktorý nie je mikropodnikom, malým podnikom ani stredným podnikom.6