Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Miestna kontrola

 

Decentralizácia a demokratizácia energetiky prostredníctvom rozvoja komunitnej energetiky


Súčasná energetika je centralizovaný a značne privatizovaný sektor, na ktoré majú demokratické inštitúcie na lokálnej úrovni minimálny alebo žiadny vplyv. O tom, či sa bude v obci modernizovať distribučná elektrárenská sieť, aký druh paliva bude používa súkromná tepláreň alebo či sa sústava diaľkového vykurovania pretransformuje na účinnú a dekarbonizovanú 4. generáciu, už väčšinou nerozhoduje samospráva. Čím menšia je samospráva, tým menší má vplyv na vývoj miestnej energetiky. V bežnej praxi obce iba pomáhajú cudzím firmám realizovať ich energetické zámery namiesto toho, aby plánovali rozvoj energetiky na svojom území, zvyšovali mieru svojej energetickej sebestačnosti a postupne rozširovali svoj vplyv a kontrolu nad týmto kľúčovým odvetvím budúcnosti.

Ak má byť energetika udržateľná, kontrolu nad ňou musia postupne prevziať komunity, ktoré zásobuje (podobne ako iné služby s charakterom prirodzených monopolov). V rámci nich by mali mať významné slovo miestne a regionálne samosprávy a energetické komunity, spoločenstvá a aktívni odberatelia (tzv. prosumeri, teda spotrebitelia, ktorí sú zároveň aj producenti energie). Z dnešnej pozície pozorovateľov vývoja energetiky sa samosprávy musia stať jej rozhodujúcimi koordinátormi. Iba tak bude lokálna energetika garantom stability a pevným pilierom budúceho rozvoja regiónov, a nie jeho hlavným rizikovým faktorom.

Nutnými predpokladmi k tomu však sú povýšenie udržateľnej energetiky na stabilnú politickú prioritu (presahujúcu štvorročné komunálne volebné obdobia), vybudovanie primeraných kapacít samospráv pre systematické plánovanie v tejto oblasti, vytvorenie priaznivého legislatívneho rámca pre rozvoj energetických komunít, spoločenstiev a prosumerov a podstatné a plošné zvýšenie miery informovanosti a energetickej gramotnosti.

 

Decentralizácia a demokratizácia energetiky prostredníctvom rozvoja komunitnej energetiky

Vhodné legislatívne prostredie podporujúce fungovanie energetických komunít/prosumerov umožňuje účastníkom energetického systému zúčastňovať sa energetických projektov a zámerov na miestnej úrovni, formovať ich, zúčastňovať sa na rozhodovaní a ekonomicky sa v nich angažovať. Dobre nastavená legislatíva tak podporuje zvyšovanie energetickej efektívnosti, výkonnosti, decentralizácie aj demokratizácie lokálnych energetických systémov, a podporilo aj spoločenskú akceptáciu ich smerovania k bezuhlíkovým modelom s vysokou mierou lokálnej energetickej sebestačnosti.

Energetické komunity a spoločenstvá (napr. vo forme družstiev) a aktívni odberatelia (tzv. prosumeri - spotrebitelia a zároveň producenti energie) sa však zatiaľ rozvíjajú najmä v západnej, resp. severozápadnej Európe. EÚ uznáva význam energetických komunít pre energetickú transformáciu, avšak únijná legislatíva neposkytuje dostatočný rámec pre ich rozvoj, ale skôr nabáda členské štáty, aby odbúravali diskriminačné prekážky, ktoré stoja v ceste ich rozvoja, pričom im ponecháva širokú voľnosť pri prijímaní konkrétnych opatrení. Slovenská legislatíva síce formálne umožňuje vznik komunitnej energetiky s energetickými komunitami, spoločenstvami a prosumermi, ale stále v nej absentuje úprava jasných právnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivými účastníkmi na energetickom trhu, ktoré by reálne podporovali rozvoj komunitnej energetiky a vytvárali transparentné a vhodné ekonomické prostredie pre pôsobenie energetických komunít.

Priatelia Zeme-CEPA dali vypracovať právnu analýzu existujúcej legislatívy v tejto oblasti na Slovensku, ktorá identifikuje bariéry pre rozvoj komunitnej energetiky a načrtáva možnosti ich eliminácie. Súčasťou analýzy je aj rámcový návrh odporúčaní pre plánovanú novú obytnú štvrť Mayer Malacky, pre ktorú vypracovali návrh moderného dekarbonizovaného teplárenského a elektroenergetického systému, a zovšeobecnenie odporúčaní pre účely plánovania a výstavby energetickej infraštruktúry v rámci celej Slovenskej republiky.  

Na stiahnutie: Právna analýza: Energetické komunity, spoločenstvá a aktívni odberatelia