Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Projektové zámery Predmagurie

Z 25 projektových zámerov naplánovaných v Predmagurí do cieľového roku 2025 sa 84 % (21 zámerov) týka rekonštrukcie budov. Zvyšné zámery sa týkajú rekonštrukcie verejného osvetlenia (2 zámery), výstavby cyklotrás (1 zámer) a iných oblastí (1 zámer). U 18 zámerov sa z dostupných informácií dala vypočítať úspora energie – celková plánovaná úspora dosiahnuteľná týmito zámermi predstavuje 68 % (2 415 MWh) oproti ich východiskovej ročnej potreby energie. Úspora emisií sa z dostupných informácií dala spočítať pre 17 zámerov. Ich realizáciou by sa oproti východiskovému stavu ušetrilo 473 ton CO2 ročne. Realizácia zámerov by pozitívne ovplyvnila aj emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Predmagurie MAPA

Projekty Predmagurie

Podrobnejšie informácie o pripravovaných zámeroch a projektoch v obciach Predmaguria nájdete v Prílohe 3 nízkouhlíkovej stratégie.