Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Dekarbonizovaný energetický systém a možnosti komunitnej energetiky pre novú štvrť Mayer Malacky (SR) / Štúdia realizovateľnosti


Cieľom projektu je načrtnúť model dekarbonizovanej a decentralizovanej energetickej infraštruktúry v nových štvrtiach (budovaných na zelenej lúke) s aktívnou účasťou miestnych energetických komunít a vyvolať o takomto modeli odbornú diskusiu.


Názov projektu:
 Dekarbonizovaný energetický systém a možnosti komunitnej energetiky pre novú štvrť Mayer Malacky (SR) / Štúdia realizovateľnosti

Miesto realizácie: Malacky (západné Slovensko)

Čas realizácie: december 2022 – jún 2023 (predĺžený do októbra 2023)

Donor: Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Celková hodnota projektu: 49 973 EUR

Realizátor: Priatelia Zeme-CEPA

 

 

Podrobnejšie informácie o projekte


Cieľ a odôvodnenie potreby projektu

Systémy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) zásobujú teplom približne polovicu domácností na Slovensku, významnú časť komunálneho sektora a čiastočne aj priemysel. Tieto systémy boli dimenzované na vysokú spotrebu tepla pripojených budov a vyznačujú sa vysokoteplotným teplonosným médiom a zdrojmi tepla prevažne na báze fosílneho plynu a čiastočne drevnej štiepky alebo uhlia (tzv. SCZT 3. generácie, ďalej „3G CZT“). Tieto systémy sa postupne obnovujú a modernizujú, prípadne sa postupne mení ich palivová základňa, no stále len v rámci 3G CZT.

Záväzok Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 vyvoláva otázku potreby zásadnej transformácie CZT na nízkoteplotné vykurovanie (4/5G CZT). Umožní to len komplexná obnova a optimalizácia energetických potrieb pripojených budov, dekarbonizácia a razantné zníženie inštalovaného výkonu zdrojov tepla a zavedenie inteligentného merania, regulácie a riadenia. V porovnaní so súčasným stavom už nebude hrať kľúčovú úlohu v ekonomike SCZT množstvo dodávanej energie (lebo to sa dramaticky zníži), ale služby teplárenských spoločností (vrátane inteligentného manažmentu a výroby energie z decentralizovaných obnoviteľných zdrojov).

Generačná zmena existujúcich SCZT si však vyžiada dlhý čas, značné investície, zmenu legislatívy a kvalitné plánovanie. Preto bude výstavba 4/5G DH obzvlášť dôležitá v prípade výstavby nových štvrtí. Takéto SCZT, ktoré je možné vybudovať pomerne rýchlo, môžu motivovať k transformácii existujúceho teplárenstva na Slovensku a prispieť tak k naplneniu slovenského národného klimatického záväzku. Presne to je účel projektu.

Podobný význam bude mať aj návrh decentralizovanej elektroenergetickej sústavy pre novú štvrť s masívnym využívaním obnoviteľných zdrojov. Začlenenie energetických komunít do systému v bytových a rodinných domoch postavených na zelenej lúke je podstatne jednoduchšie ako ich komplikované vytváranie v rámci existujúcej infraštruktúry.

Výstup projektu (predbežná štúdia uskutočniteľnosti) poskytne aktérom zapojeným do prípravy a výstavby plánovanej mestskej časti Mayer Malacky konkrétny návrh moderného, ​​ekologického, dekarbonizovaného a efektívneho energetického systému. Týmito aktérmi sú najmä skupina developerov a mesto Malacky. Developerská skupina už svojimi predchádzajúcimi projektmi preukázala záujem integrovať do svojich plánov opatrenia na zmiernenie klímy, ako aj inovácie podporujúce adaptáciu na zmenu klímy. Mesto Malacky podporuje a realizuje na svojom území environmentálne prospešné aktivity.

Štúdia uskutočniteľnosti okrem toho načrtne odporúčania použiteľné pri plánovaní a výstavbe nových dekarbonizovaných štvrtí s vysokou mierou energetickej sebestačnosti. Navrhnutý model tak môže byť užitočný aj pre širšie spektrum aktérov z verejného, ​​súkromného a mimovládneho sektora.

Prvým cieľom projektu je načrtnúť model plánovania dekarbonizovanej a decentralizovanej energetickej infraštruktúry v nových štvrtiach na Slovensku, ktorej súčasťou bude aktívna účasť miestnych energetických komunít.

Dopyt po účinných a realizovateľných energetických modeloch sa zvýšil najmä po vypuknutí súčasnej energetickej krízy. Obrovský nárast cien palív a energií a dlhodobá hrozba nedostatku energetických zdrojov vytvára predpoklady pre ich veľmi veľký replikačný potenciál. Preto je druhým dôležitým cieľom projektu vyvolať diskusiu o takomto modeli medzi zainteresovanými stranami.

Plánovaná štúdia realizovateľnosti posúdi komplexný dekarbonizovaný a decentralizovaný systém zásobovania teplom a elektrinou pre budúcu novú štvrť Mayer Malacky. Plánovaná výstavba štvrte na zelenej lúke – na rozdiel od transformácie existujúcich energetických systémov – umožní tento energetický systém navrhnúť od začiatku tak, aby využíval najlepšie dostupné bezuhlíkové a inteligentné technológie a skúsenosti z miest dobrej energetickej praxe v Európe. Začlenenie niektorých inovácií zároveň vytvorí podmienky pre aktívnu účasť spotrebiteľov energie na ekonomickom modeli komunity. Návrh energetického systému bude konzultovaný s investormi, aby bol zladený s celkovým urbanistickým a stavebným riešením. Špeciálna časť štúdie uskutočniteľnosti bude obsahovať odporúčania pre výstavbu novej energetickej infraštruktúry v sídlach na Slovensku.


Opis pracovných krokov a použitých metód

Projekt sa bude realizovať od decembra 2022 do októbra 2023 nasledovne:

12/2022: Úvodné pracovné stretnutie expertného tímu, subdodávateľov a developera

12/2022 – 05/2023: Príprava štúdie realizovateľnosti vrátane vypracovania návrhov jednotlivých komponentov energetického systému; analýza legislatívy a analýza zainteresovaných strán; komunikácia medzi odborníkmi s cieľom zosúladiť jednotlivé zložky a zapracovať výsledky právnej analýzy

05/2023 – 10/2023: Dokončenie štúdie vrátane dopracovania textu; prezentácia, šírenie výstupov a otvorenie diskusie (web, seminár, sociálne médiá, doručenie príslušným orgánom a zainteresovaným stranám)

Návrh 4/5G SCZT bude slúžiť ako inšpirácia pre transformáciu teplárenstva na Slovensku. Jeho cieľom je nielen dekarbonizácia, zabezpečenie energetickej bezpečnosti a zvýšenie energetickej efektívnosti, ale aj stabilizácia cien tepla a tým aj budúcich životných a prevádzkových nákladov pripojených domácností, organizácií a firiem. Súčasťou návrhu bude súbor predpokladov a požiadaviek týkajúcich sa technických parametrov budov ako aj miestnej elektrizačnej sústavy.

Chrbticou plánovanej elektroenergetickej sústavy pre novú štvrť bude nová sieť napojená na verejnú rozvodnú sieť kombinovaná s fotovoltickými zdrojmi inštalovanými prevažne na strechách budov. Rovnako ako v prípade SCZT bude tento návrh obsahovať predpoklady a požiadavky na technické parametre budov a zariadení s cieľom maximálne využiť miestny (prevažne strešný) solárny potenciál pre spotrebu na mieste (napr. na krytie potreby chladenia budov v lete). Energetická sústava by zároveň mala byť schopná skladovať prebytky výroby a vytvárať tak predpoklady pre existenciu a rozvoj tzv. prosumerov a energetických komunít. Návrh posúdi optimálnu kombináciu napojenia štvrte na distribučnú sieť a lokálnu výrobu za predpokladu vytvorenia lokálnej energetickej komunity s využitím zásobníka nadprodukcie elektriny a agregátora.

Právna analýza bude obsahovať charakteristiku legislatívy upravujúcej podmienky vzniku a fungovaniam energetických komunít/spotrebiteľov v štvrti Mayer Malacky, identifikáciu bariér presahujúcich ich lokálne riešenia a náčrt spôsobov ich odstraňovania (v kontexte očakávaného tlaku EÚ na rozvoj v tejto oblasti). Aj keď nedávna novelizácia energetickej legislatívy na Slovensku postupne otvára cestu k rozvoju komunitnej energetiky a obsahuje viacero pozitívnych aspektov, nemožno ju považovať za dostatočne stimulujúcu pre rozvoj energetických komunít. Svedčí o tom absencia fungujúcich energetických komunít na Slovensku. Predmetom analýzy preto budú návrhy riešení na prekonávanie legislatívnych bariér.

Odporúčania týkajúce sa novej energetickej infraštruktúry budú zverejnené a poskytnuté kľúčovým zainteresovaným stranám (energetikom, architektom a urbanistom, samosprávam, štátnej správe a investorom). Dôležitou súčasťou cieľovej skupiny projektu budú aj pripravované regionálne kapacity pre plánovanie a koordináciu dekarbonizácie regiónov na Slovensku (tzv. regionálne centrá udržateľnej energie) a inštitúcie, ktoré vytvárajú podmienky pre ich vznik (najmä Slovenská inovačná a energetická agentúra).

Komunikácia a prezentácia výsledkov sa zabezpečí prostredníctvom portálu pre samosprávy a regióny (energoportal.org), seminára a sociálnych médií.


Výstupy projektu:

Štúdia uskutočniteľnosti (vrátane právnej analýzy): Moderný energetický systém pre štvrť Mayer Malacky - štúdia uskutočniteľnosti. Priatelia Zeme-CEPA, 2023.

 

RegENERate: Mobilizácia regiónov pre energetickú obnovu a transformačné národné energetické a klimatické plány

Cieľom projektu je podporiť príspevok krajín CEE v snahe Európskej únie tvoriť budúcnosť s nulovými  emisiami. Projekt prispeje k ambicióznejším a efektívnejším klimatickým a energetickým politikám v strednej a východnej Európe, v súlade s dlhodobými záväzkami postupne vyraďovať fosílne palivá, zlepšovať energetickú účinnosť a podporovať obnoviteľnú energiu. Osobitne sa zameriava na regióny v prechode z ekonomiky založenej na fosílnych palivách a uhlí, bridlicovej rope a menej rozvinuté regióny, ktoré sú znevýhodnené z hľadiska sociálno-ekonomickej situácie a environmentálnych problémov.


Názov projektu:
 RegENERate: Mobilizácia regiónov pre energetickú obnovu a transformačné národné energetické a klimatické plány

Miesto realizácie: Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko

Čas realizácie: 1. január 2021 – 31. december 2023

Donor: Life Programme

Celková hodnota projektu: 1 303 239 EUR

Realizátor: CEE Bankwatch Network

Partneri: Ekologichno sdruzhenie „Za Zemiata“ Za Zemiata/Friends of the Earth Bulgaria (Bulharsko), MTÜ Eesti Roheline Liikumine (Estónsko), Zaļā brīvība (Lotyšsko), National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary (Maďarsko), Alliance of Associations Polish Green Network (Poľsko), Bankwatch Romania Association/Asociația Bankwatch România (Rumunsko), Priatelia Zeme-CEPA (Slovensko)

 

RegENERate project logos white background 1536x310

Emisie CO2 na území VSP Južný Gemer

Emisná bilancia vychádza z kvantifikácie východiskovej potreby, resp. spotreby palív a energie na území VSP Južný Gemer.

V sektore budov a verejného osvetlenia emisie CO2 predstavujú súčin energetickej hodnoty celkovej ročnej potreby palív/elektriny a príslušných emisných faktorov. V prípade budov však tento spôsob zahŕňa iba „prevádzkové emisie“, ktoré vznikajú pri ich prevádzke a údržbe, a zanedbáva „zabudované emisie“, ktoré vznikajú pri výrobe použitého stavebného materiálu, výstavbe, rekonštrukciách a demontáži budov (takéto emisie však môžu tvoriť až dve tretiny z celkových emisií v rámci celého životného cyklu budov). V budovách na území VSP Južný Gemer sa takto ročne vyprodukuje vyše 13 tisíc ton CO2. Vďaka komplexnej obnove budov by sa dalo ušetriť až 66 % emisií CO2 a realizáciou bezuhlíkového scenára obnovy by sa ušetrilo dokonca až 79 % (množstvo emisií by sa znížilo na 1 900 t CO2 za rok).

Emisie budovy Juzny GemerEmisie z verejného osvetlenia vo východiskovom roku 2017 predstavujú približne 13 ton CO2. Po modernizácii všetkých sústav verejného osvetlenia by emisie klesli na necelých 9 ton CO2 ročne.

V sektore dopravy sa emisie vypočítajú ako súčin celkového počtu najazdených kilometrov vozidlami konkrétnej kategórie a príslušnými emisnými faktormi. Individuálna doprava vyprodukuje na území VSP Južný Gemer ročne takmer 2 300 ton CO2, oproti tomu verejná autobusová doprava iba necelých 250 ton a regionálna železničná doprava iba 77 ton CO2.

Emisie doprava Juzny Gemer


Okrem emisií CO2 sú v nízkouhlíkových stratégiách hodnotené aj emisie znečisťujúcich látok v sektore budov a v sektore dopravy: oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2) a nemetánové organické prchavé látky (NM VOC) a tuhé znečisťujúce látky ako jemné prachové častice (PM10 s priemerom do 10 µm) a ultrajemné častice (PM2,5 s priemerom do 2,5 µm).


Podrobnejšie informácie nájdete v Nízkouhlíkovej stratégie pre územie VSP Južný Gemer.

KlimaOBEC

 

Združenie Priatelia Zeme-CEPA v apríli 2022 vyhlásila celoslovenskú súťaž pre samosprávy KlimaOBECSúťaž trvala do konca mája 2022 a obce a mestá v nej súťažili o najlepší prístup ku klíme a energetike. Prihlásiť sa mohla ktorákoľvek slovenská obec alebo mesto, bez ohľadu na počet obyvateľov a lokalitu, ktorá sa snaží systematicky venovať miestnej energetike a stabilizácii klímy aspoň v jednej z nasledovných oblastí:

  • úspory energie, zvyšovanie sebestačnosti,
  • udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • energetické plánovanie a manažment,
  • uplatňovanie prvkov SMART cities v oblasti energetiky a dopravy,
  • energetické poradenstvo pre občanov,
  • stimuly pre domácnosti (napr. na podporu obnovy budov, využívanie obnoviteľných zdrojov atď.),
  • rozvoj integrovaného dopravného systému (s dôrazom na verejnú dopravu, vrátane cyklodopravy či programov zdieľania áut a s cieľom obmedziť intenzitu osobnej automobilovej dopravy),
  • rozvoj komunitnej energetiky,
  • koncepčný prístup k adaptácii na zmenu klímy.

Hodnotila sa najmä koncepčnosť realizovaných opatrení a to, či spĺňajú kritériá dobrej praxe. Výsledky súťaže boli zverejnené v júli 2022. Úspešné samosprávy získali zaujímavé ceny, ktorých cieľom bolo ďalej podporiť úsilie obcí a miest a prispieť k zlepšeniu ich energetickej situácie. Víťazná obec získala bezplatný energetický audit v hodnote 2 500 eur na budovu, ktorú si určí. Druhou cenou bolo vytvorenie osvetového videa o aktivitách samosprávy v oblasti energetiky v hodnote 500 eur. Tretiu cenu tvorili bezplatné odborné energetické konzultácie v rozsahu 10 hod. zamerané na pripravované energetické opatrenia.

V zahraničí existuje veľa príkladov samospráv, ktoré sa rozhodli byť energeticky sebestačné, a mnohým z nich sa to aj podarilo. Účelom súťaže KlimaOBEC bolo najmä zmapovať príklady dobrej praxe na Slovensku, spropagovať ich a zviditeľniť prostredníctvom mapy dobrých projektov. Zdieľanie dobrej praxe v rámci Slovenska je totiž najlepší spôsob, ako sa navzájom inšpirovať a motivovať k ambicióznejšej lokálnej energetickej a klimatickej politike.

Výsledky súťaže

Exkurzia do Nižného Slavkova (2. cena)


Priatelia Zeme-CEPA ďakujú za finančnú podporu pri realizácii tejto súťaže nadácii European Climate Foundation.


logo PZ CEPA horiz                            Logo ECF

Emisie CO2 na území MAS Malý Gemer

Emisná bilancia vychádza z kvantifikácie východiskovej potreby, resp. spotreby palív a energie na území MAS Malý Gemer.

V sektore budov a verejného osvetlenia emisie CO2 predstavujú súčin energetickej hodnoty celkovej ročnej potreby palív/elektriny a príslušných emisných faktorov. V prípade budov však tento spôsob zahŕňa iba „prevádzkové emisie“, ktoré vznikajú pri ich prevádzke a údržbe, a zanedbáva „zabudované emisie“, ktoré vznikajú pri výrobe použitého stavebného materiálu, výstavbe, rekonštrukciách a demontáži budov (takéto emisie však môžu tvoriť až dve tretiny z celkových emisií v rámci celého životného cyklu budov). V budovách na území MAS Malý Gemer sa takto ročne vyprodukuje takmer 11,5 tisíc ton CO2. Vďaka komplexnej obnove budov by sa dalo ušetriť až 66 % emisií CO2 a realizáciou bezuhlíkového scenára obnovy by sa ušetrilo dokonca až 79 % (množstvo emisií by sa znížilo na 2 471 t CO2 za rok).

Emisie budovy Maly GemerEmisie z verejného osvetlenia vo východiskovom roku 2017 predstavujú 30 ton CO2. Po modernizácii všetkých sústav verejného osvetlenia by emisie klesli na 20 ton CO2 ročne.

V sektore dopravy sa emisie vypočítajú ako súčin celkového počtu najazdených kilometrov vozidlami konkrétnej kategórie a príslušnými emisnými faktormi. Individuálna doprava vyprodukuje na území MAS Malý Gemer ročne 2 608 ton CO2, oproti tomu verejná autobusová doprava iba 380 ton CO2.

Emisie doprava Malý Gemer


Okrem emisií CO2 sú v nízkouhlíkových stratégiách hodnotené aj emisie znečisťujúcich látok v sektore budov a v sektore dopravy: oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2) a nemetánové organické prchavé látky (NM VOC) a tuhé znečisťujúce látky ako jemné prachové častice (PM10 s priemerom do 10 µm) a ultrajemné častice (PM2,5 s priemerom do 2,5 µm).


Podrobnejšie informácie nájdete v Nízkouhlíkovej stratégie pre územie MAS Malý Gemer.