Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Budovy v Predmagurí

Súčasná ročná potreba energie na prevádzku budov v 10 obciach Predmaguria je viac ako 150 tisíc MWh. Ich komplexnou obnovou (najmä dôsledným zateplením) by sa v nich dalo ušetriť až 69 % energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využila aj energia obnoviteľných zdrojov, úspory by boli ešte vyššie. Ak by sa to podarilo dosiahnuť, prevádzka budov by bola aspoň trikrát lacnejšia oproti dnešku.

Vďaka rozsiahlemu zberu údajov o všetkých administratívnych, školských a zdravotníckych budovách, bytovkách a rodinných domoch v regióne sa podarilo nielen vypočítať ich súčasnú energetickú potrebu, ale aj odhadnúť účinok rôznych scenárov obnovy budov. Keďže v regióne nie je výraznejšie rozvinutý priemysel, práve obnova budov a rozumné využitie lokálnych obnoviteľných zdrojov rozhodne, do akej miery bude celý región energeticky sebestačný.

Všetky scenáre počítajú s komplexnou obnovou starších budov vrátane dôsledného zateplenia ich obvodového plášťa, strechy a podlahy, výmeny okien (ak nie sú vyhovujúce) a modernizácie vykurovacieho systému. Jednotlivé scenáre sa líšia najmä v miere využitia obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a prípravu teplej vody, pričom uvažujú so zariadeniami na využitie obnoviteľných zdrojov iba v rámci budov a iba na pokrytie ich vlastnej energetickej potreby. Prvý scenár predpokladá iba komplexnú obnovu budov, bez využitia obnoviteľných zdrojov. Okrem zateplenia by sa modernizoval existujúci spôsob vykurovania. V tomto prípade by úspory energie dosiahli takmer 105 tisíc MWh, teda 69 % zo súčasnej potreby energie. Región by tak ušetril na ich prevádzku takmer tri štvrtiny výdavkov. Druhý scenár predpokladá, že na všetky budovy, kde je to technicky možné, by sa inštaloval solárny systém na ohrev teplej vody. Tým by sa ušetrilo ďalších vyše 2 700 MWh (2 % z celkovej potreby energie). V treťom scenári sa uvažuje s náhradou vykurovania a prípravy teplej vody tepelnými čerpadlami vo všetkých budovách, na ktorých je to technicky možné, čo by znamenalo ročné úspory 120-124 tisíc MWh, teda 79 - 82 % oproti súčasnému stavu.

Štvrtý scenár - bezuhlíkový – nadväzuje na tretí scenár. Na všetky budovy, kde je to technicky možné, by sa inštalovali tepelné čerpadlá na vykurovanie a prípravu teplej vody. U zvyšných budov by sa vykurovanie fosílnymi palivami nahradilo drevom a polovica teplej vody by sa pripravovala solárne. V tomto prípade by energetické úspory boli iba nepatrne vyššie oproti tretiemu scenáru. Elektrina potrebná na pohon tepelných čerpadiel by sa však čiastočne dala pokryť z fotovoltických sústav umiestnených na strechách budov (viac v kapitole o potenciáli obnoviteľných zdrojov energie).

Za povšimnutie stojí fakt, že až 90 % z celkovej potreby energie v budovách Predmaguria tvoria rodinné domy. Všetky ostatné budovy predstavujú zvyšných 10 % (3 % administratívne budovy, 3 % školské budovy, 1 % zdravotnícke zariadenia a 3 % bytové domy). Aj preto pri snahe znížiť energetickú náročnosť budov bude treba klásť veľký dôraz práve na obnovu rodinných domov.

 

Budovy Predmagurie

Podrobné informácie o budovách nájdete v Prílohe 1 Nízkouhlíkovej stratégie pre región Predmaguria.