Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Doprava v Predmagurí

Aj keď emisie skleníkových plynov z dopravy neustále výrazne rastú a značne prispievajú k celkovým emisiám skleníkových plynov, na Slovensku sa doteraz sektor dopravy v regionálnych rozvojových stratégiách koncepčne neriešil. Regionálne stratégie sa väčšinou obmedzovali iba na stručný opis stavu cestnej siete a navrhované opatrenia sa sústreďovali najmä na jej sanáciu a ďalšie rozširovanie. Dôsledkom toho individuálny motorizmus stále posilňoval svoje dominantné postavenie v doprave. A spotreba fosílnych palív a produkcia emisií rástla.

Situácia v regionálnej doprave často pripomína začarovaný kruh: zanedbávaná a užívateľsky neatraktívna verejná doprava núti značnú časť ľudí používať autá. Tým rastie tlak na investície do výstavby a rekonštrukcie cestnej infraštruktúry na úkor verejnej dopravy, čo súčasne znižuje rentabilitu verejnej dopravy. Nízkouhlíková stratégia pre Predmagurie túto prax mení. Podrobne hodnotí dostupnosť obcí verejnou dopravou a porovnáva spotrebu palív aj produkciu emisií vo verejnej a individuálnej doprave.

Analýza dostupnosti obcí verejnou dopravou potvrdila vyššie opísaný jav. Dobre dostupné sú obce nachádzajúce sa na hlavných ťahoch medzi regionálnymi centrami (Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves). Do ostatných obcí treba zachádzať, pričom u väčšiny z nich sa to prejavuje výrazne nižšou frekvenciou spojov, vyšším počtom prestupov a dlhším časom prepravy. Dostupnosť do centier sa niektorých prípadoch komplikuje nielen tým, že prestupné spoje na seba nenadväzujú, ale aj veľkou vzdialenosťou zastávok od centra sídiel.

To všetko spôsobuje, že veľká časť ľudí uprednostňuje auto pred verejnou dopravou. Za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Predmagurí o 58 % (z 1 543 na 2 432). Razantné znižovanie emisií si však vyžaduje presný opak – trvalý pokles intenzity osobnej automobilovej dopravy a rast využívania verejnej dopravy. Aj keď technologický pokrok vedie k určitému znižovaniu spotreby palív u jednotlivých vozidiel, celková spotreba a emisie v individuálnej doprave z dôvodu rýchleho rastu ich počtu z roka na rok stúpa. Preto je dôležité, aby sa prvoradou regionálnou prioritou v oblasti dopravy stalo znižovanie celkového počtu vozidiel. To sa však dá dosiahnuť len tak, že ľudia budú mať k dispozícii dobrú alternatívu – spoľahlivú, komfortnú, cenovo výhodnejšiu, frekventovanú a integrovanú verejnú dopravu a jednoduchú infraštruktúru pre bezmotorovú, cyklistickú a zdieľanú dopravu. Až druhoradé – aj keď tiež významné – by mali byť ďalšie opatrenia. Napríklad uplatňovaním zásad úspornej jazdy sa dá ušetriť 7 % pohonných hmôt, pričom na to netreba investovať ani cent. Náhrada benzínových alebo dieselových áut elektrickými má význam až po výraznej redukcii celkového počtu vozidiel a musí jej predchádzať výstavba nabíjacích staníc.

V reprezentatívnom prieskume verejnej mienky v regióne 13 % užívateľov osobných áut vyjadrilo ochotu prejsť z individuálnej na verejnú dopravu. Ak by k tomu došlo, a navyše štvrtina domácností by začala zdieľať autá a všetky zvyšné autá s benzínovými a naftovými motormi by sa nahradili elektromobilmi, ušetrilo by sa v Predmagurí až 81 % z celkovej spotreby energie v individuálnej doprave (to predstavuje 821 tisíc litrov benzínu a 694 tisíc litrov nafty spálenej v osobných autách obyvateľov oboch regiónoch každý rok, pričom by vznikla nová spotreba asi 2 500 MWh elektriny ročne).


Individualna doprava Predmagurie


Výrazné úspory sú možné aj vo verejnej doprave. Ak by vodiči jazdili úsporne, všetky súčasné dieselové autobusy by sa vymenili za elektrobusy a inštalovali by sa do nich úsporné technológie vrátane rekuperácie energie z brzdenia, ušetrilo by sa až 70 % z celkovej spotreby energie (vyše 280 tisíc litrov nafty, pričom by vznikla nová spotreba asi 1 000 MWh elektriny ročne).

 


Verejna doprava Predmagurie


Podrobné informácie o individuálnej aj verejnej doprave nájdete v Nízkouhlíkovej stratégii pre región Predmaguria.