Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Emisie v Predmagurí

Emisná bilancia vychádza z kvantifikácie východiskovej potreby, resp. spotreby palív a energie v území Predmaguria.

V sektore budov a verejného osvetlenia emisie CO2 predstavujú súčin energetickej hodnoty celkovej ročnej potreby palív/elektriny a príslušných emisných faktorov. V prípade budov však tento spôsob zahŕňa iba „prevádzkové emisie“, ktoré vznikajú pri ich prevádzke a údržbe, a zanedbáva „zabudované emisie“, ktoré vznikajú pri výrobe použitého stavebného materiálu, výstavbe, rekonštrukciách a demontáži budov (takéto emisie však môžu tvoriť až 67 % z celkových emisií v rámci celého životného cyklu budov). V budovách Predmaguria sa takto ročne vyprodukuje takmer 22 tisíc ton CO2. Vďaka komplexnej obnove budov by sa dalo ušetriť až 68 % emisií CO2 a realizáciou bezuhlíkového scenára obnovy by sa ušetrilo dokonca až 88 % (množstvo emisií by sa znížilo na 2 600 t CO2 za rok).

Emisie budovy PredmagurieEmisie z verejného osvetlenia vo východiskovom roku 2017 presiahli 15 ton CO2. Po modernizácii všetkých sústav verejného osvetlenia by emisie klesli na 11 ton CO2 ročne.

 
Emisie VO Predmagurie


V sektore dopravy sa emisie vypočítajú ako súčin celkového počtu najazdených kilometrov vozidlami konkrétnej kategórie a príslušnými emisnými faktormi. Individuálna doprava vyprodukuje v Predmagurí ročne 3 262 ton CO2, oproti tomu verejná autobusová doprava iba 769 ton COa železničná 536 – 545 ton CO2.

Emisie doprava Predmagurie


Okrem emisií CO2 sú v nízkouhlíkových stratégiách hodnotené aj emisie znečisťujúcich látok v sektore budov a v sektore dopravy: oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2) a nemetánové organické prchavé látky (NM VOC) a tuhé znečisťujúce látky ako jemné prachové častice (PM10 s priemerom do 10 µm) a ultrajemné častice (PM2,5 s priemerom do 2,5 µm). 


Podrobnejšie informácie nájdete v Nízkouhlíkovej stratégie pre región Predmaguria.