Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Stručne o Predmagurí

Región Predmaguria tvorí strednú časť okresu Kežmarok v Prešovskom kraji. V severnej časti okresu na neho nadväzuje prihraničný región Zamagurie, na juhu región Spišskej Belej. Východná časť Predmaguria susedí s okresom Stará Ľubovňa a za jeho západnou hranicou je okres Poprad. Región tvorí spolu 10 obcí s celkovou rozlohou takmer 16 tisíc hektárov, v ktorých žije 17,5 tisíc obyvateľov.

Región patrí do chladnej a veľmi vlhkej klimatickej oblasti. Väčšina regiónu reprezentuje územie poľnohospodársky využívanej Podtatranskej kotliny s prevahou chudobných flyšových pôd, na severe ohraničenej prevažne zalesnenou časťou Spišskej Magury a na juhu Levočskými vrchmi. Poľnohospodárska pôda tvorí 41,8 % územia (z toho orná pôda 43,5 %), lesná pôda tvorí 48,3 %. Takmer tri štvrtiny lesov (73,5 %) sú hospodárske lesy, ochranných lesov je iba 1,7 % a 24,7 % tvoria lesy osobitného určenia. Predmagurie patrí do povodia Popradu a do úmoria Baltského mora.

Takmer všetky obce Predmaguria sú plynofikované (okrem obce Bušovce), bez významných stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia. Environmentálna kvalita veľkej časti regiónu je vysoká, s výnimkou časti katastrov Bušovce (24 %), Holumnica (20 %) a Podhorany (12 %) s mierne narušenou environmentálnou kvalitou. Značná časť územia obcí Ihľany, Jurské a Holumnica sú súčasťou európskej sústavy chránených území, zatiaľ čo chránené územia v rámci národnej sústavy sa významnejšie nachádzajú iba v katastri obcí Lendak a nepatrne aj v území obce Toporec (Obr. 3a-b).

Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny patrí okres Kežmarok medzi 20 najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Charakterizuje ho dlhodobo nízka ekonomická výkonnosť, nízka priemerná mzda a vysoká nezamestnanosť s nevýhodnou štruktúrou, ktoré sú aj dôsledkami nedostatočne rozvinutej regionálnej infraštruktúry, nízkej kvalifikácie pracovnej sily, odchodu mladých a vzdelaných ľudí z okresu a nevyhovujúcej štruktúry regionálneho školstva. Kvôli nedostatočnej koordinácii, plánovaniu a podpore regionálneho rozvoja, okres Kežmarok nevyužíva efektívne a udržateľne svoj hospodársky, prírodný a kultúrny potenciál, ani potenciál územnej spolupráce v regióne.

 

KK predmagur stredna