Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

SIEA na konferencii predstaví pripravovaný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne energetické centrá. Ich úlohou bude dlhodobo a systematicky pomáhať regiónom a samosprávam pri plánovaní a realizácii koncepčných energetických zámerov.

„Energetická kríza nás zastihla nepripravených. Mnohé samosprávy a regióny zistili, že energiou často plytvajú, ale nie sú schopné znížiť spotrebu dostatočne rýchlo. Momentálne sú na dosah finančné prostriedky aj mechanizmy, ktoré im umožnia zorientovať sa v problematike. Dôležité je, aby sme ich využili rozumne a systémovo. Naším cieľom je vybudovať v regiónoch trvalé odborné energetické kapacity, ktoré im budú zabezpečovať expertné zázemie a podporu pri zvyšovaní energetickej stability a sebestačnosti,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Konferencia je určená pre zástupcov obcí, miest, krajov a lokálnych združení, ktorí budú môcť získať informácie o možnostiach, ako zvládnuť proces dekarbonizácie, aké sú v tejto oblasti legislatívne požiadavky a praktické odporúčania, ale aj podporné mechanizmy.

Počas panelovej diskusie bude priestor na pomenovanie problémov, ktoré regióny trápia, ale aj náčrt možností spolupráce a riešení, ktoré povedú k zvýšeniu ich energetickej efektívnosti a udržateľnému využívaniu obnoviteľných zdrojov. Samostatné prezentácie budú venované aktuálnym a pripravovaným formám pomoci z Plánu obnovy a odolnosti a Programu Slovensko. Jeho súčasťou budú okrem tradičných dopytovo orientovaných výziev aj takzvané integrované územné investície, v rámci ktorých si práve regióny určia, ktoré projekty sú pre nich strategické.

Konferencia sa uskutoční 11. – 12. mája 2023 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Záujemcovia o účasť sa môžu na podujatie prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.siea.sk. Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity. Po skončení podujatia budú k dispozícii prezentácie aj videozáznam z konferencie.

Počas panelovej diskusie na tému „Aká je energetická kondícia regiónov“ sa bude hovoriť aj o týchto témach:

  • Čo by mala obsahovať užitočná energetická koncepcia? Používajú ju samosprávy a riešia energetiku iba v rámci svojich katastrálnych území alebo aj regionálne v súčinnosti s inými samosprávami?
  • Aká je energetická sebestačnosť samospráv a regiónov? Do akej miery sú závislé od dovozu palív a energie? A do akej miery môže potenciál OZE pokryť ich energetickú potrebu?
  • Kto je zodpovedný za zohľadnenie a plnenie energetických cieľov pri každoročnej tvorbe krajských, mestských alebo obecných rozpočtov?
  • Majú samosprávy vyčlenené osobitné kapacity a finančné zdroje pre zvyšovanie miery vlastnej energetickej sebestačnosti?
  • Aké sú osvedčené kroky, ktoré evidentne zlepšujú energetickú kondíciu samospráv a odolnosť voči krízam?