Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Exkurzie boli určené všetkým, ktorí sa zaoberajú rozvojom obcí, regiónov a miestnou energetikou. 

Zástupcov miest a obcí mohli inšpirovať príbehy obcí z Česka a Maďarska, ktorým sa podarilo uchopiť miestnu energetiku do vlastných rúk a tým pozdvihnúť miestnu ekonomiku, vytvoriť pracovné miesta, radikálne zlepšiť lokálne ovzdušie či ponúknuť obyvateľom priaznivé ceny energií. Krajom a regionálnym združeniam sme predstavili úspešné príklady z Rakúska, Maďarska a Dánska, zamerané na prechod regiónov k nízkouhlíkovej energetike či efektívnejšie teplárenstvo. Školy a organizácie, ktoré sa venujú osvete a vzdelávaniu, mohli napríklad navštíviť jedno z najlepších centier ekologickej výchovy v Českej republike a zúčastniť sa online ukážky jedného z jeho energetických vzdelávacích programov. Exkurzie zahŕňali aj ďalšie projekty zaujímavé z hľadiska ich prístupu k energetike.

Po každej exkurzii bol priestor na zdieľanie skúseností a podnetov medzi účastníkmi a diskusiu s odborníkmi na regionálnu energetiku. Záujemcovia si mohli vybrať ľubovoľný počet exkurzií z nasledovnej ponuky:

    

Kněžice: Energeticky sebestačná obec

Aj malá obec môže byť energeticky sebestačná. Obec Kněžice pokrýva celú svoju potrebu tepla a elektriny z miestnych obnoviteľných zdrojov. Svojim 519 obyvateľom poskytuje teplo za výhodnú cenu, z predaja energií si vytvorila príjem, a navyše aj zužitkuje svoj biologický odpad v bioplynovej stanici. Obec sa pustila do budovania vlastnej energetickej infraštruktúry z núdze, a urobila z nej svoju veľkú výhodu. V súčasnosti do obce chodia exkurzie z celej krajiny aj zo zahraničia.

Táto exkurzia sa už uskutočnila 31. januára 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu.

 

Horní Jiřetín: Od uhlia k čistej energetike

Obci Horní Jiřetín s 2 245 obyvateľmi ešte pred niekoľkými rokmi hrozil zánik. Mali ju zrovnať so zemou kvôli ťažbe hnedého uhlia, podobne ako mnoho ďalších v Mosteckom uhoľnom regióne. Obec však zabojovala o svoju existenciu a vybrala sa úplne opačným smerom. Od totálnej závislosti od hnedého uhlia sa preorientovala na úspory, obnoviteľné zdroje a energetickú sebestačnosť. Okrem realizácie vlastných projektov poskytuje aj priamu pomoc obyvateľom, čo sa okamžite prejavuje na kvalite ovzdušia. Buduje si aj vlastnú elektrickú distribučnú sieť - tento revolučný krok prináša množstvo výhod nielen obci, ale aj jej obyvateľom.

Táto exkurzia sa uskutočnila 31. januára 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu.

 

Kaprálův Mlýn: Centrum ekologickej výchovy

Jedno z najväčších a najvyťaženejších centier ekologickej výchovy v Česku. Nízkoenergetická budova zásobovaná takmer výhradne z obnoviteľných zdrojov energie prepája všetky použité inovatívne technológie so vzdelávaním. Centrum dlhodobo funguje bez závislosti od grantov a vonkajšej podpore - vďaka inteligentnej obnove budovy, kombinácii komerčných a nekomerčných aktivít a najmä veľmi nízkym prevádzkovým nákladom. Exkurzia priblíži proces rekonštrukcie budovy, jej energetiku a ekonomiku centra.

Táto exkurzia sa uskutočnila 8. februára 2022, ale môžete si ju pozrieť online tuNadviazala na ňu ďalšia exkurzia 11. februára 2022, ktorá predstavila jeden z energetických vzdelávacích programov na Kaprálovom Mlyne - môžete si ju pozrieť online tu.

 

Mikolajice: Čistá energetika v malej obci

Obec Mikolajice s 277 obyvateľmi nie je plynofikovaná. To sa dlho považovalo za jej nevýhodu. Snaha znížiť náklady obce za palivá a energiu postupne upriamilo pozornosť starostu obce na energetiku. Úsporné opatrenia, ktoré vykonal boli také úspešne, že starosta už dnes o ďalších krokoch nemusí presviedčať zastupiteľstvo - úspory hovoria samy za seba. Obec rozvíja aj regionálnu spoluprácu, pričom energetika sa v regióne stala prioritou číslo jedna.

Táto exkurzia sa uskutočnila 16. februára 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu.

 

Hostětín a Nová Lhota: Priekopníci v Bielych Karpatoch

Malá obec Hostětín s menej ako 300 obyvateľmi začala pred vyše 20 rokmi spolu s miestnymi partnermi rozvíjať v obci pilotné projekty. Prvá energeticky pasívna administratívna budova, prvá obecná koreňová čistiareň odpadových vôd a obecná tepláreň na odpadové drevo. Priekopnícky charakter projektov, ich environmentálne prínosy a ekonomická výhodnosť pre obec a jej obyvateľov otvorili dvere k financovaniu ďalších inovatívnych projektov. Nová Lhota so 600 obyvateľmi sa sústreďuje skôr na adaptačné opatrenia a environmentálnu výchovu. Všetky realizované opatrenia majú aj sociálny rozmer - spríjemňujú ľuďom život, vytvárajú pracovné miesta a priťahujú turistov.

Exkurzie sa uskutočnili 25. februára 2022, ale môžete si ich pozrieť online tu (Hostětín) a tu (Nová Lhota).

 

Teplárenstvo v Dánsku

Diaľkové zásobovanie teplom v Dánsku je diametrálne odlišné od slovenského - nielen technologicky, ale najmä organizačne. Vlastnícka štruktúra, energetické plánovanie, zber údajov, zapájanie verejnosti do rozhodovania, motivácia odberateľov k úsporám, stále zvyšovanie efektivity a zlepšovanie energetických služieb - tým všetkým môže dánske teplárenstvo v ére dekarbonizácie inšpirovať. Dánsky model ponúka účinné a odskúšané postupy, akými sa možno dopracovať k moderným systémom zásobovania teplom. Exkurzia priblíži aj riešenia zásobovania teplom v Dánsku (Lars Gullev, výkonný riaditeľ distribučnej spoločnosti VEKS) a konkrétne v oblasti širšej Kodane a mestách Koge (Lars Hummelmose, riaditeľ Dánskej rady pre diaľkové vykurovanie DBDH) a Aarhus (Gunnar Boye Olesen, riaditeľ organizácie INFORSE-Europe).

Exkurzie sa uskutočnili 28. februára 2022, ale môžete si ich pozrieť online tu.

 

Katica Tanya: Udržateľný zábavný park

Aj zábavný park pre rodiny sa dá spraviť tak, aby mal minimálny dopad na klímu. Ako hovoria jeho majitelia: keď prídete na Lienkovú farmu (Katica Tanya), budete mať nižšie emisie, ako keby ste ostali doma. Žiadna nová atrakcia nesmie zvýšiť emisie - to je základné pravidlo. V tomto zábavnom parku je plno nielen počas sezóny, ale aj mimo nej. Majiteľ je zároveň starosta miestnej obce a energeticky úsporné riešenia, ktoré uplatňuje v parku, prenáša aj do samosprávy.

Táto exkurzia sa uskutočnila 2. marca 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu.

  

Bükk: Energetika je šanca pre vidiecke regióny

Program LEADER sa na Slovenku využíva najmä na podporu cestovného ruchu, výstavbu atrakcií, skrášľovanie okolia a budovanie cyklotrás. V maďarskom regióne Bükk vzniklo funkčné združenie samospráv a miestnych podnikateľov, ktoré tento program využilo na rozvoj udržateľnej energetiky. Okrem podpory energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov v jednotlivých obciach realizuje združenie aj vlastné spoločné projekty. Napríklad projekt 1 obec = 1 MW zabezpečil miestnu produkciu obnoviteľnej energie - zlepšila sa tým energetická bezpečnosť regiónu a posilnila sa ekonomika samospráv. Maďarský príklad ale svedčí aj o význame stabilných lokálnych kapacít schopných systematicky plánovať a koordinovať dekarbonizačný proces a rozvoj miestnej energetickej sebestačnosti. Po odchode charizmatického koordinátora programu LEADER, ktorý bol zároveň iniciátorom a "dušou" energetického programu, sa komplexnosť programu postupne vytráca (exkurzia do regiónu Bükk) a jeho regionálny a klimatický rozmer sa postupne redukuje na klasický individuálny prístup "od projektu k projektu" s dôrazom na ich bezprostredný ekonomický význam pre obec (exkurzia do Bukkábrány). 

Exkurzia sa uskutočnila 7. marca 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu (región Bükk) a tu (obec Bukkábrány).

 

Újszilvás: Maďarský Spišský Hrhov

Obec v Maďarsku s 2800 obyvateľmi, ktorá sa vydala smerom nielen k energetickej sebestačnosti. Aj keď je plynofikovaná, rozhodla sa prestať využívať plyn na vykurovanie obecných budov. Keďže všetky budovy postupne prešli kompletnou rekonštrukciou, stačilo investovať do vykurovania geotermálnou vodou o nízkej teplote, ktorá sa využíva zároveň ako zdroj pitnej vody. Geotermálna energia v kombinácii so slnečnou energiou dodávajú energiu aj novej obecnej plavárni, ktorá je tak úplne energeticky sebestačná. Obec si vybudovala vlastnú, svojho času najväčšiu fotovoltickú elektráreň v Maďarsku. Fotovoltické aj termické panely postupne inštalovala aj na všetky strechy obecných budov. Kombinácia úspor energie, využívania obnoviteľných zdrojov a tiež rozmanitých rozumných podnikateľských aktivít jej priniesla prosperitu. Starosta, ktorý je vo svojej funkcii už vyše 20 rokov, rozvíja popri energetických projektoch v obci aj sociálne podnikanie - napríklad zapája nezamestnaných do pestovania a spracovania zeleniny a ovocia, ktorými obecný sociálny podnik zásobuje miestnu školu, škôlku a domov dôchodcov. Klimatickú problematiku starosta preformuloval do hesla, ktorému rozumie každý: Šanca pre obec - šanca na lepšiu ekonomiku a zdravý život.

Exkurzia sa uskutočnila 7. marca 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu.

 

Rakúska energetická politika v regiónoch

Rakúska spolková vláda považuje energetiku a klímu za jednu z kľúčových oblastí, ktorým sa treba venovať na všetkých úrovniach. Od vhodného nastavenia legislatívy a umožnenia rôznych organizačných modelov v energetike, cez financovanie národnej servisnej organizácie pre oblasť klímy, až po systematickú podporu regionálnych aktivít. Exkurzia je zameraná najmä na rakúske tzv. klimatické a energetické modelové regióny. Priblíži jeden z nich v hornorakúskom regióne Donau Böhmerwald.

Exkurziu si môžete pozrieť online tu.

 

Miškolc

Druhé najväčšie mesto v Maďarsku so 158 tisíc obyvateľmi. Asi polovica z 32 tisíc bytov v meste je zásobovaná teplom z diaľkového vykurovania, ktoré funguje na báze bioplynu a geotermálnej energie.

Táto exkurzia sa uskutočnila 31. januára 2022, zo záznamu si ju ale môžete online tu.

 


Exkurzie sa realizujú v rámci projektu Vytváranie pilotných kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky v marginalizovaných regiónoch Slovenska. Tento projekt je súčasťou Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI) Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Spolkovej republiky Nemecko (BMU).