Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Neformálne vzdelávanie o inteligentnej energetike

 

Kontext
Základné informácie o projekte
Výstupy

 

Kontext

 kurz 4turnus

 

Projekt nadväzuje na naše vzdelávacie aktivity v cieľovom regióne. Jeho jadrom je vyškolenie ďalších ľudí so záujmom o podporu rozvoja regionálnej energetickej autonómie prostredníctvom už štvrtého turnusu kurz o udržateľnej energetike. Turnus trvá 6 týždňov, skladá sa zo 4 modulov s 12 témami a kombinuje dennú formu štúdia (prednášky a exkurzie) s individuálnym štúdiom (prostredníctvom vzdelávacej platformy Moodle a literatúry). Absolventi, ktorí zvládnu testy z každej témy, získajú certifikáty. Z najaktívnejších absolventov vytvoríme regionálnu skupinu na podporu inteligentnej energetiky.


Základné informácie o projekte


Ciele

Pripraviť ďalších 15 osôb v regióne v oblasti udržateľnej energetiky a vytvoriť podmienky pre ich aktívne využívanie samosprávami.


Čas

August – december 2012


Plánované aktivity

  1. Vytvoriť a aktualizovať lektorskú skupinu
  2. Aktualizovať program kurzu
  3. Príprava (aktualizácia) študijných materiálov
  4. Vytvorenie novej vzdelávacej platformy na internete
  5. Výber a príprava účastníkov kurzu, realizácia kurzu
  6. Vyhodnotenie kurzu
  7. Vytvorenie regionálnej skupiny na podporu inteligentnej energetiky
  8. Návrh ďalších aktivít


Donor

Projekt bol financovaný Pražskou kanceláriou Nadácie Heinricha Bölla.

hbs logo

 

Výstupy


Aktivita 1

Oproti predchádzajúcicm kurzom sa rozšírila skupina lektorov.

Aktivity 2 - 4

Kurz bol rozdelený do 4 blokov. Každý blok obsahoval dve až tri témy a začal prednáškami. Po prednáškach sa účastníkom sprístupnil obsah príslušného bloku (ku každej téme dostali účastníci k dispozícii odprednášanú prezentáciu, aktualizované učebné texty, prehľad odporúčanej literatúry a zdrojov a testové otázky). Učebné texty si účastníci stiahli prostredníctvom novej platformy Moodle a počas nasledujúceho týždňa po prednáške si ich doma preštudovali. Testové otázky vychádzali z obsahu prednášky a učebných textov. Do začiatku ďalšieho bloku účastníci poslali odpovede na otázky (systém Moodle ich upozornil na termín odovzdania odpovedí). Na začiatku kurzu mali všetci účastníci možnosť oboznámiť sa s platformou Moodle a v počítačovej miestnosti na základnej škole v Ponikách si vyskúšať, ako sa v tomto prostredí pracuje.


Aktivita 5

Po propagácii pripravovaného kurzu v regióne (prostredníctvom obecných tabúľ, vývesiek, webových stránok, miestnych rozhlasov, lokálnych časopisov, plagátov distribuovaných do obchodov a na verejné miesta) bolo zaregistrovaných 19 záujemcov. Z nich 16 sa aktívne zúčastnilo kurzu. Kurz sa uskutočnil v jazykovej učebni na základnej škole Štefana Žáryho v Ponikách (19. 10., 26. 10 a 9. 11. 2012) a v motoreste Pause a v učebnej miestnosti Thermosolar Žiar v Žiari nad Hronom (16. 11. 2012).


Aktivita 6

Posledné hodnotiace stretnutie bolo v zasadačke Obecného úradu Poniky 30. 11. 2012. Podľa aktivity účastníkov to bol zatiaľ najproduktívnejší turnus. Všetkých 16 účastníkov úspešne absolvovalo testy z každej témy a získalo certifikát.


Aktivita 7

Priatelia Zeme-CEPA predstavili účastníkom kurzu zámer vytvoriť Regionálnu skupinu na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE). Skupina je voľným združením osôb, ktoré majú záujem poskytovať samosprávam spätnú väzbu, poradenstvo a podporu pri usmerňovaní rozvoja inteligentnej energetiky. Jej poslaním je najmä pomáhať šíriť informácie, skúsenosti a vzdelanie súvisiace s inteligentnou energetikou, popularizovať túto tému medzi obyvateľmi regiónu Poľana, podporovať spoluprácu medzi samosprávami, posilňovať regionálne kapacity potrebné na koordináciu a rozvoj inteligentnej energetiky, etablovať inteligentnú energetiku ako dôležitú regionálnu prioritu a poskytovať samosprávam spätnú väzbu, odporúčania a podnety týkajúce sa energetiky. Do tejto skupiny boli pozvaní všetci aktívni absolventi kurzu. Záujemcovia dostali k dispozícii návrh štatútu RESPINE.


Aktivita 8

Absolventi turnusu dostali ponuku ďalších 7 aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť po skončení kurzu, vrátane kurzu termovízie, organizovania osvetových podujatí, analytickej a prieskumnej činnosti a podobne.